Logo

CABECERAFecha y Hora Oficial de la Sede

El artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que “el registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de computo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

Asimismo, el artículo 11.1.f) del  Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos establece que las Sedes Electrónicas indicarán la “fecha y hora oficial, así como el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos aplicable”.

Por último, el artículo 15.2 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, indica que “la sincronización de la fecha y la hora se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la Armada, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre”.

En cumplimiento de estas disposiciones, se ofrece la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica de ADIF-Alta Velocidad .

Cerrar

Date and time headquarters officer

Article 31.2 of theLaw 39/2015, of 1 octoberthe administrative procedures, joint public administrations states that “the electronic register of each authority or agency shall be subject to computation of the deadlines for the date and time of access, which should have the necessary security measures to ensure their integrity and accessible and visible way.

In addition, article 11.1.f) ofRoyal Decree 203/2021, of 30 march, which approves the regulations and functioning of the public sector through electronic means provides that Electronic headquarters will indicate the “date and time as well as the timetable of days for the purposes of calculating time periods applicable”.

Finally, article 15.2 ofRoyal Decree 4/2010, of 8 january, which regulates the spanish national scheme of Interoperability in the area of e-administration, indicates that “the synchronization of the date and time shall be conducted with the Royal Institute and navy Observatory, as envisaged in the hour legal in royal decree 1308/1992 of 23 october”.

In compliance with these provisions, provides the date and time headquarters officer electronic ADIF-Alta Velocidad .

Close

Data eta ordua egoitza ofizialki

31.2 Artikuluan39/2015 Legea, urriaren 1ekoaherri-administrazioek, administrazio prozedura erkideari buruzko duenez, “administrazio edo Organismo bakoitzaren erregistro elektronikoa izango ditu ondorioak epeak zenbatzeari, data eta ordu ofiziala egoitza elektronikoaren sarbidea duela bermatzeko behar diren segurtasun neurriak oso-osorik egon eta konektatzeko moduan, alegia eta zurgapen ikusgarria.

Era berean, 11.1.f artikulua).203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa,jardun-araudia onartzen duena, eta sektore publikoaren funtzionamendu bitarteko elektronikoen bidez adieraziko da “ Egoitza Elektronikoak direla ezartzen dadata eta ordu ofiziala, bai eta egun baliogabeen egutegia epeak kontatzeari dagokionez, aplikagarria”.

Azkenik, 15.2 artikulua.4/2010 Errege dekretua, urtarrilaren 8koaarautzen duen administrazio elektronikoaren esparruan elkarreragingarritasun eskema nazionala, adierazi duenez, “sinkronizazioa data eta ordua erabiliz eginen da eta, hala eta guztiz ere, armadaren Real Instituto behatokia aurreikusita dagoenaren arabera, lege-orduari buruzko Errege Dekretua, urriaren 23ko 1308/1992”.

Xedapen horiek betetzeko, data eta ordu ofiziala egoitza elektronikoak ADIF-Alta Velocidad .

Itxi

Data i Hora Oficial de la Seu

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques assenyala que “el registre electrònic de cada Administració o Organisme es regirà a l'efecte de compute dels terminis, per la data i hora oficial de la Seu Electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seua integritat i figurar de manera accessible i visible.

Així mateix, l'article 11.1.f) de el  href=" /opencms/export/system/modules/sede/contents/doc/BOE-A-2021-5032-consolidado.pdf" target="_blank">Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics establix que les Seus Electròniques indicaran la “data i hora oficial, així com el calendari de dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis aplicable”.

Finalment, l'article 15.2 de el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, indica que “la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre”.

En compliment d'estes disposicions, s'oferix la data i hora oficial de la Seu Electrònica de ADIF-Alta Velocidad .

Tancar

Data i Hora Oficial de la Seu

L'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques assenyala que “el registre electrònic de cada Administració o Organisme es regirà a l'efecte de computo dels terminis, per la data i hora oficial de la Seu Electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible.

Així mateix, l'article 11.1.f) de el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics estableix que les Seus Electròniques indicaran la “data i hora oficial, així com el calendari de dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis aplicable”.

Finalment, l'article 15.2 de el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, indica que “la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre”.

En compliment d'aquestes disposicions, s'ofereix la data i hora oficial de la Seu Electrònica de ADIF-Alta Velocidad .

Tancar

Data e Hora Oficial da Sede

O artigo 31.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas sinala que “o rexistro electrónico de cada Administración ou Organismo rexerase para efectos de computo dos prazos, pola data e hora oficial da Sede Electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar de modo accesible e visible.

Así mesmo, o artigo 11.1.f) de o Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos establece que as Sedes Electrónicas indicarán a “ data e hora oficial, así como o calendario de días inhábiles a efectos do cómputo de prazos aplicable”.

Por último, o artigo 15.2 de o Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica, indica que “a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, do 23 de outubro”.

En cumprimento destas disposicións, ofrécese a data e hora oficial da Sede Electrónica de .. ADIF-Alta Velocidad

Pechar

Enlaces de Interés